Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Viešosios policijos skyriaus darbo ataskaita už 2011 metus

2011 m. rugpjūčio mėn. buvo pakeista viešosios policijos struktūra ir viešosios tvarkos skyrius pervardytas į viešosios policijos skyrių į kurio sudėtį be prevencijos poskyrio, kelių policijos poskyrio papildomai buvo įtrauktas operatyvaus valdymo poskyris, kuris buvo sujungtas į vieną padalinį su areštine įkurtas patrulių būrys bei prijungtas migracijos poskyris.

Pareigybių skaičius VPS šiame skyriuje 73 etatai, nekomplektas 8 etatai.   Stengsiuosi trumpai apžvelgti kiekvieno poskyrio per metus nuveiktus darbus.

 

Prevencijos poskyrį sudaro 25 pareigūnų etatai ir 1 dirbantis pagal darbo sutartį. Šiuo metu poskyryje nuo 2011 m. liepos mėn. laisva Prevencijos poskyrio viršininko pareigybė.

Prevencijos poskyrio pareigūnų darbas vertinamas atsižvelgiant į išnagrinėtus asmenų prašymus, surašytus adm. teisės pažeidimo protokolus, įvykdytus pavedimus ir atliekamą administracinių teisės pažeidimų prevenciją ir nusikaltimų ir teisės pažeidimų užkardinimą.

Per 2011 m. prevencijos poskyrio pareigūnai išnagrinėjo 748 (2010 -782) asmenų prašymus, surado  15 iš 23 (2010 m.-11) ieškomų asmenų, įvykdė 1418 (2010 m.1221) pavedimų, surašė 1688 (2010 m.-1384) administracinius teisės pažeidimo protokolus,  priėmė 532 (2010 m.-220)nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, pradėjo 220 ikiteisminių tyrimų, 46(2010 m. – 284) protokolus už KET. Daugiausia skundų prašymų išnagrinėjo vyriausiasis patrulis aptarnaujantis miesto teritoriją Juozas Aleškevičius, jo aptarnaujamoje teritorijoje gauti 77 skundai, taip pat nedaug atsiliko apylinkės inspektorius G. Aleškevičiaus 72  ir  V. Raminas-67. Lyginant su 2010 m. prašymų ir skundų nagrinėjimas nežymiai sumažėjo, tačiau ženkliai išaugo administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičius, nustatyta 304 pažeidimais daugiau. Didžiąją dalį administracinių teisės pažeidimų kaip ir 2010 m. nustatyta pagal ATPK 178 str. t.y. alkoholinių gėrimų gėrimas viešoje vietoje arba girto asmens pasirodymas viešosiose vietose. 2010 m. jų surašyta 639 protokolai. Taip pat didelis dėmesys skirtas pažeidimams susijusiems su viešosios rimties trikdymu. Per 2011 m. nustatyti 330 (2010 m.-170) tokių pažeidimų, kai 2009 m. buvo 133. Didelis dėmesys išliko aiškinantis teisės pažeidimus bei nusikaltimus namų gamybos alkoholinių gėrimų  laikymo, gabenimo ir realizavimo srityje. Surašyti 74 protokolai (2010 m.-69) Daugiausia administracinių teisės pažeidimų. protokolų surašė tyrėjas M. Beržonskas -186 bei G. Aleškevičius -136, Per 2011 m. pastoviai buvo organizuotos tikslinės priemonės dėl tabako ir alkoholinių gėrimų nelegalios apyvartos. Atlikta 91 patikrinimas. Per 2010 m. nustatyti 74 pažeidimai pagal LR ATPK 177 str. susiję su naminės degtinės laikymu, įgijimu gabenimu ar realizavimu bei pradėti 43 ikiteisminiai tyrimai.

Prevencijos poskyrio pareigūnai organizavo 48 reidus, kurių metu lankytasi jaunimo susibūrimo vietose, diskotekose, kavinėse, bendrabučiuose. Reidų metu didelis dėmesys skirtas nepilnamečių teisės pažeidimų prevencijai.

PP vadovaujantis VPK viršininko 2009-04-07 įsakymu Nr. 86-V-96 „Dėl prevencinės priemonės „Saugią aplinką kurkime kartu“ yra įkurtos 22 saugios kaimynystės grupių, kuriose yra 170 narių. Iš jų Plungės mieste įkurtos 7, o visos kitos kaimų seniūnijose. Ypač aktyvios grupės yra Alsėdžių sen., Babrungo sen., Žlibinų sen., Žem. Kalvarijos sen., kurios glaudžiai bendradarbiauja su apylinkės inspektoriais. Kartu patruliuoja vakarais, budi šokiuose bei kaimo renginiuose. Grupės per metus susirenka į susirinkimus du kartus ir aptaria savo nuveiktą darbą, tolimesnį bendradarbiavimą. Buvo dalijami plakatai, lankstinukai dėl apsisaugojimo nuo telefoninių sukčių ir kitų nusikalstamų veikų bendradarbiaujama su bažnyčios atstovais juos įtraukiant į asmenų švietėjišką veiklą.

Plungės r. policijos komisariatas turi 41 policijos rėmėjus, kurie per 2011 m. dirbo 891 val., padėjo atskleisti 26 nusikalstamas veikas, padėjo dirbti visuose masiniuose renginiuose, diskotekose, reiduose.

11-tus metus policijoje veikia jaunųjų policijos rėmėjų  būrelis. Jame šiais metais dalyvavo 25 jaunieji policijos rėmėjai, tai moksleiviai iš „Saulės“ gimnazijos, Kulių vidurinės mokyklos ir „Ryto“ pagrindinės mokyklos. Užsiėmimai vyksta sistemingai, būrelio nariai, kaip pagalbininkai, yra skatinami dalyvauti policijos organizuojamuose prevenciniuose renginiuose.

2011 m. Plungės r. 114  nusikalstamas veikas įvykdė 38 nepilnamečiai , lyginant su 2010 m. – 55 nusikalstamas veikas įvykdė 39 nepilnamečiai. Augimas 107,3 %. Iš Plungės r. įvykdytų 777 nusikalstamų veikų, nepilnamečių padarytos veikos sudaro 14,7 % visų rajone įvykdytų nusikalstamų veikų.

Policiją dominančių vaikų apskaitoje 2012 m. sausio 1 d. buvo 103 vaikai. Šių vaikų elgesiu domisi nepilnamečių reikalų specialistės. Pagal galimybes, nepilnamečiai yra įtraukiami į organizuojamus policijos prevencinius renginius ar projektus. 65 vaikai esantys policiją dominančių vaikų apskaitoje dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Į policiją 2011 m. už įvairius teisės pažeidimus pristatyti 74 vaikai (61 berniukas, 13 mergaičių). Iš jų 58 už ATPK pažeidimus. Kiti 62 nepilnamečiai, įvykdę teisės pažeidimus į policijos įstaigą nepristatyti, nes nustačius pažeidimo faktą buvo galimybė iš karto perduoti tėvams. Pristatyti vaikai pagal amžių yra iki 14 m.-9 vaikai, 14-15 m.- 20 vaikų, 16-17 m. – 45 vaikai.

Per 2011 m. 124 tėvai (globėjai) nubausti administracine tvarka už netinkamą vaikų auklėjimą, priežiūrą, mokymą ar vaiko teisių pažeidimus (LR ATPK 181 str., 1813str.). Per metus viešose vietose sulaikyti 98 girti nepilnamečiai (LR ATPK 178 str.) , 28 chuliganiškai besielgiantys nepilnamečiai (LR ATPK 174-175 str.), 4 nepilnamečiai – vartoję narkotines medžiagas (LR ATPK 44 str.). Jiems taikytos atitinkamos poveikio priemonės. Už rūkymą mokyklos teritorijoje (LR ATPK 1851 str.) nubausti 7 nepilnamečiai, įvykdę smulkiąsias vagystes (LR ATPK 50 str.) – 4 nepilnamečiai. 1 suaugęs asmuo nubaustas už nepilnamečių nugirdymą (LR ATPK 180 str.).

Dirbamas prevencinis darbas mokymo ir ikimokyklinėse įstaigose. Mokyklose perskaitytos 64 paskaitos mokiniams, jų tėvams bei pedagogams teisine tematika. 2011 m. susipažinti su policijos darbu, apžiūrėti policijos komisariato atvyko 282 vaikai ir 20 pedagogų iš įvairių rajono mokyklų ir darželių. Visoms atvykusioms vaikų grupėms buvo skaitomos paskaitos apie nepilnamečių nusikalstamumą ir prevenciją. Policijos komisariate surengta profesinio orientavimo diena. Policininko profesija domėjosi 70 vaikų iš įvairių mokyklų. Plungės r. Žemaičių Kalvarijos vidurinėje, Nausodžio pagrindinėje, Technologijų ir verslo mokyklose, vaikų globos namuose ir Specialiojoje mokykloje vyko prevenciniai renginiai „Savaitė be patyčių“. Paskaitos apie tabako ir narkotikų žalą bei atsakomybę perskaitytos Alsėdžių vidurinės mokyklos mokiniams ir Plungės vaikų globos namų auklėtiniams. Žlibinų, Kantaučių, Stanelių, Babrungo, Akad. A. Jucio pagrindinėse mokyklose vyko prevenciniai renginiai „Saugiai pasitikime vasarą“. Saugaus eismo dienai paminėti, kartu su Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, lankytasi 7-iose Plungės rajono mokyklose. 1-4 klasių mokiniams skaitytos paskaitos apie saugų eismą, mokiniai piešė ir pristatė piešinius apie saugų ir draugišką eismą.  Išdalinta 500 atšvaitų. Renginius paįvairino dresuoto Prevencijos poskyrio tyrėjo R. Aponkaus policijos tarnybinio šuns Jorge demonstruojami sugebėjimai. Ankstyvoji nepilnamečių nusikalstamumo prevencija buvo vykdoma mažiesiems rajono gyventojams. Plungės miesto „Rūtelės“, „Pasaka“, „Saulutės“ ir rajono Platelių bei Alsėdžių  darželiuose vaikams  skaitytos paskaitėlės apie saugią aplinką, vaikų tarpusavio santykius, konfliktų sprendimo ir pagalbos suteikimo būdus.

Prevencijos poskyryje licencijavimo srityje dirba 1 pareigūnė per 2011 m.buvo Užregistruoti 56 asmenis, norinčius įsigyti, laikyti, nešiotis mažos galios ginklus.

2. Užregistravome 23 asmenis, norinčius įsigyti, laikyti ar nešiotis ginklus medžiokei ar savigynai (19 asmenų  įsigijo ginklus medžioklei ir  4 asmenys – savigynai)

3. Per metus išduota leidimų įsigyti 133 ginklus.

4. Atsisakyta leisti įsigyti ginklus 4 asmenims.

5. Panaikinta 15 leidimų laikyti (nešiotis) ginklus.

6. Patikrintos 208 asmenų ginklų laikymo sąlygos.

7. Išduotas 1 leidimas užsakyti pagaminti antspaudą ir 2  pažymos apie sunaikintus antspaudus.

8. Priimta laikinam saugojimui 39 ginklai, iš jų  3 laikinam saugojimui dėl neatitikimo nepriekaištingos reputacijos nuostatoms paimti ginklai saugomi Telšių apskr. VPK Mažeikių r. PK, dėl vietos trūkumo seife.

9. Suorganizuoti 2 reidai su bendradarbiaujančių institucijų pareigūnais:

– su AAD Plungės skyriaus inspektoriumi Nerijumi Ablingiu patikrinta, kaip laikomasi ginklų, šaudmenų laikymo, gabenimo taisyklių reikalavimų ( pažeidimų nenustatyta);

– su Telšių APGV Plungės PGT inspektoriumi Mindaugu Katausku patikrinta, kaip laikomasi prekybos pirotechnikos priemonėmis taisyklių ( nustatyti 4 pažeidimai, už kuriuos surašyti ATP protokolai).

OVP

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo poskyryje yra 20 etatų, visi statutiniai pareigūnai. Nekomplektas 5 etatai 1 specialistas 3 vyresnieji postiniai ir 1 postinio etatas. Budėtojai ir areštinės postiniai dirba keturiomis pamainomis.

Pagrindiniai skaičiai apsprendžiantys budėtojų darbą yra informaciniai pranešimai, kurių per 2011 metus policijos įvykių registre įregistruoti 7246, (2010 m. – 6147) pranešimai apie nusikalstamas veikas, teisėtvarkos pažeidimus ir kitus įvykius. Lyginant su 2010 m. pranešimų gauta 1100 daugiau.

Per 2011 m. į budėtojų padalinį buvo pristatyti 907 2010 m. – 1276) asmenys, iš jų neblaivių – 684 (844), 714 uždaryti į laikino sulaikymo patalpas, 2010 m. – 867.

Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota:

– iškvietimų į šeimyninius konfliktus – 417 atvejų  (2010 metais – 267); iš jų – 198 atvejai su smurto požymiais, nustatyta 31 nusikalstama veika;

– atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atvejų, susijusių su smurtu šeimoje: 207 atvejai prieš moteris (2010 metais – 80), prieš vaiką – 7 atvejai (2010 metais – 5 );

Per 2011 m. 5 kartus buvo įvestas planas „Skydas“ dėl rastų sprogmenų mūsų rajone.

Per šį laikotarpį pasitikėjimo telefonu užregistruoti 12 (17) pranešimai, iš jų nė viena nepasitvirtino. 8 atvejais užvestos kaupiamosios bylos.

Per 2011 m. vaizdo kamerų pagalba buvo nustatyta 101 (371) viešosios tvarkos ir KET pažeidėjus, surašyti 65 (278) ATPP iš jų už KET pažeidimus 30 (225) už viešosios tvarkos pažeidimus 35 (53). Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotų pažeidimų būtų daugiau, tačiau nuo 2011 m. liepos mėn. panaikinus stebėtojų etatus realiai susidūrėme su problema kad  budėtojas ar padėjėjas nevisada turi laiko prieiti prie monitorių.

OVP problemos yra tos pačios kaip ir daugelį metų, susirgus budėtojų pamainos darbuotojui ar išėjus atostogų budėtoju ar padėjėju arba areštinės postiniu skiriami dirbti rezerve esantys pareigūnai, kuriems trūksta įgūdžių ir patirties dirbant su PRIR. Pažymėtina, kad per 2011 m. antrą pusmetį iš OVP į pensiją išėjo 6 pareigūnai, tokia  personalo kaita turi įtakos  darbo kokybei bei savalaikiam reagavimui į gautus pranešimus.

Pagalpolicijos  reagavimus į A tipo pranešimus apie nusikaltamas veikas įvykdėme93,8 proc., kadangi iš 64 tokio tipo įvykių net 30 buvo kaimo vietovėse, į kurias nuvykti per 12 min. neįmanoma. Į B ir C tipo įvykius reagavome tinkamai.

Nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio areštinė prijungta į OVP .

Trumpai apie areštinę

Plungės areštinėje įrengtos 7 kameros, kuriose galima laikyti iki 18 asmenų. Per 2011 m. į Plungės r.PK areštinę patalpinta 600 asmenų, 562 vyrai, 19 moterų ir19 nepilnamečių. Iš jų 156 asmenys atliko administracinį areštą.  Per  metus konvojuota 642 asmenys, 591 vyrai, 24 moterys ir 27 nepilnamečiai. Vidutiniškai per parą areštinėje laikomi 7 asmenys.

Pagrindinė problema, susijusi su areštine, tai, kad dabartinis areštinės būklė neatitinka  higienos normų reikalavimų, todėl vis pasitaiko asmenų skundų dėl laikymo sąlygų, tačiau daugiau pagerinti areštinės būklės neturime galimybių. Remiantis paskutinių PD raštu numatyta, kad komisariato areštinė siūloma panaikinti nuo 2012 m. liepos 1 d..

Patrulių būrys

DARBO ATASKAITA UŽ 2011 METŲ DVYLIKA MĖNESIŲ

 

VPS Patrulių būrį sudaro 19 pareigybių, iš kurių būrio vado ir 1 patrulio etatas laisvi. Vienas pareigūnas komandiruotas į KP, 1 vaiko priežiūros atostogose, 6 pareigūnai studijuoja, 3 pareigūnai nušalinti nuo tarnybos jau 8 mėnesiai.. Šiuo metu realiai dirbančių trylika patrulių būrio pareigūnų vykdo ne tik eismo priežiūros, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, bet reaguoja į visus operatyvaus valdymo poskyrio nurodytus pranešimus. Vidutiniškai per parą dirba 4-5 policijos patrulių pareigūnai. Pareigūnams dirbant pamainomis penkiems iš jų skiriamos poilsio dienos.  Pareigūnai dirba po 11.30 valandų per parą, t.y. per posto pamainą du-trys policijos pareigūnai. Dažnai iš patrulinės tarnybos yra paimami pareigūnai dirbti į Operatyvaus valdymo poskyrį, operatyvaus valdymo poskyrio areštinę. Atsižvelgiant į šiuo metu turimų pareigūnų skaičių dažnai pareigūnai viršija numatytą darbo valandų trukmę per mėnesį, taip pat nesuteikėme galimybės išleisti kasmetinių atostogų apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakyme numatytu laiku, neskaitant pačių pareigūnų norimu laiku, neskaitant įvairių kitų pasikeitimų (liga, mokymosi atostogos, kasmetinės atostogos, įvairūs kvalifikacijos kėlimo kursai ir t. t.) Dėl šių išvardintų priežasčių mes negalėjome tinkamai vykdyti mums pavestų funkcijų, organizuojamų policijos departamento, vyriausiojo policijos komisariato priemonių planų, užtikrinti viešąją tvarką. Tai rodo ir išaugęs skaičius nusikaltimų padarytų viešose vietose augimas, kuris 2011 m. išaugo 54 proc. įvykdyta 153 veika viešoje vietoje, kai 2010 m. buvo 105.iš jų 64 gatvėje (2010-51) Norint tinkamai vykdyti mums pavestas funkcijas, nurodymus, įsakymus, atsižvelgiant į Plungės rajono policijos komisariato aptarnaujamą teritoriją eismo saugumui ir viešosios tvarkos užtikrinimui yra reikalinga papildomai įsteigti tris pareigūnų etatus patrulinėje tarnyboje.     Tačiau nepriklausomai nuo išvardintų problemų  pasiekti rezultatai nėra blogi. Per metus nustatyti 2220 KET pažeidimai.

Eil.Nr

Pavadinimas

2010

2011

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

Registruota autoįvykių

Iš jų įskaitinių

Žuvo

Sužeista

Sulaikyta neblaivių

Greičio viršijimas

Saugos diržai

Pėstieji

Atimta vairuotojų pažymėjimų

Nubausta litais

Išieškota baudų

Viso KET pažeidėjų

 

 

 

240

36

4

49

200

638

417

85

18

411085

2831

 

243

31

2

55

170

560

235

57

23

205195

173483

2220

Avaringiausi keliai:

Mažeikiai – Plungė – Tauragė 31 – 69 km. – viso: 39 eismo įvykiai, 5 įskaitiniai eismo įvykiai, Plungė – Vėžaičiai  2-21 km. – 17 eismo įvykių, 3 įskaitinis, Šiauliai- Palanga 80 -109 km. – viso: 24 eismo įvykių, 4 įskaitiniai eismo įvykiai, Skuodas – Plungė  33-44km. – viso: 9 eismo įvykis, 6 įskaitiniai, Salantai – Plateliai – Alsėdžiai 13- 21km. –  4 eismo įvykiai, 1 eismo įvykis įskaitinis, Plungė – Žlibinai – Žarėnai 1 – 8 km. – viso: 4 eismo įvykiai, 1 įskaitinis eismo įvykis. Mardosai – Karklėnai – Šienuliai – 1 eismo įvykis, Aleksandrovas – Pakutuvėnai – Karklėnai 1-2 km. – viso:1 eismo įvykis, 1 eismo įvykis įskaitinis, Puošniai – Plateliai 1 km.- 1 eismo įvykis.

Avaringiausios gatvės: Plungės m.: Stoties g. – viso:6 eismo įvykiai, 1 eismo įvykis įskaitinis, V.Mačernio g.- 7 eismo įvykiai, Dariaus ir Girėno g.- viso: 12 eismo įvykių, 2 įskaitiniai eismo įvykiai, Vytauto g. – 2 eismo įvykiai, J.T.Vaižganto g. – viso: 19 eismo įvykių, 2 įskaitiniai eismo įvykiai, Paprūdžio g.- viso: 4 eismo įvykiai, 1 įskaitinis eismo įvykis, Lentpjūvės g.- viso: 2 eismo įvykiai, 1 įskaitinis eismo įvykis, S.Neries g. – viso: 2 eismo įvykiai, 1 įskaitinis, A.Jucio g- 4 eismo įvykiai, Telšių g. – 5 eismo įvykiai, Birutės g. – 2 eismo įvykiai, Telšių skersgatvis – viso:1 eismo įvykis, 1 įskaitinis eismo įvykis, Laisvės g. – 3 eismo įvykiai, Mozūrų g. – 1 eismo įvykis, Žaltakalnio g. – 1 eismo įvykis, A.Vaišvilos g. – 1 eismo įvykis, Turgaus g. – 1 eismo įvykis, Žilevičiaus g. – 1 eismo įvykis, Parko g. – 1 eismo įvykis..

Eismo įvykių priežastys:

1. Laukiniai gyvūnai – 36.

2.Saugaus greičio nesilaikymas- 77.

3.Lenkimas – 5.

4.Saugaus atstumo nesilaikymas – 32.

5.Reikalavimo duoti kelią nevykdymas, važiuojant per sankryžas – 16.

6.Saugaus važiavimo atstumo nesilaikymas iš dešinės – 7.

7. Kiti KET pažeidimai -70.

Ne mažiau kaip 1 kartą per mėnesį, pagal atskirą grafiką patruliai dirbo kartu su prevencijos poskyrio pareigūnais, rajono seniūnijose. Vasaros metu savaitgaliais Plungės mieste, o ypač Plateliuose vyksta daug renginių, kuriuose reikia palaikyti viešąją tvarką, todėl paprastomis dienomis mieste ypač sumažėjo patrulių skaičius. Pastoviai analizuojami nusikaltimai, įvykę eismo įvykiai jų padarymo laikas ir vieta, pagal tai koreguojami maršrutai ir budėjimo laikas ir patruliavimo formą(biliotenis). Dažnai turi būti koreguojamas darbo grafikas, nes susirgus pareigūnui, keičiasi darbo grafikas visam mėnesiui. Šiuo metu blogėja automobilių būklė ir būtų reikalingas techninis aptarnavimas. Nevisuose automobiliuose yra įrengta vieninga pajėgų valdymo sistema,  kompiuterinė įranga. Dažnai neveikia  vieninga pajėgų valdymo sistema. Taip pat būtina aktyviau bendradarbiauti su kitų tarnybų darbuotojais, plačiau įtraukti į nusikaltimų prevencinę veiklą visuomenę.  Siekiant sumažinti nukentėjusiųjų vaikų eismo įvykiuose buvo parašyta tęstinė programa „ Saugiai grįžkim į namus“. Gegužės, rugsėjo mėnesiais buvo skaitomos paskaitos pradinių klasių mokiniams saugaus eismo tematika mokyklose. Iš viso buvo perskaityta 9 paskaitos. Rugsėjo mėnesį buvo išdalinta 400 atšvaitų

 

 

 

MIGRACIJOS POSKYRIS

Naujausias padalinys kuris prijungtas prie Viešosios policijos skyriaus tai MP

Per 2011 m. rajono gyventojams išduota (pakeista): asmens tapatybės kortelių –  3 104 (2010 m.  –3 138) arba tik 1,1 proc. Laikinųjų pažymėjimų išduota  per 2011 m. – 131 (2010 m. – 90 arba 45,6 proc. daugiau). Priimti ir išnagrinėti: 43 prašymai dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo (pakeitimo), įforminimo, kaip ir per  pereitus metus; 9 prašymai dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) išdavimo, pakeitimo (2010 m. – 14). Išduotos 24 pažymos, patvirtinančios ES valstybės narės piliečio teisę gyventi LR ( per 2010 m. – 8). Per ataskaitinį laikotarpį nustatytas 1 užsienietis, gyvenantis su negaliojančiu Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimu gyventi Europos Bendrijoje, 1 neteisėtai gyvenančiam užsieniečiui išduotas leidimas nuolat gyventi.

Per 2011 m. priimti 296 asmenų pranešimai dėl prarastų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (per 2010 m. priimta panašiai – 309). Išnagrinėta 216 prašymų spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą ir priimta tiek pat sprendimų (per 2010 metus buvo priimti 825 sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės). Pasikeitus Pilietybės įstatymui nuo 2011 m. balandžio 1 d. vaikams, įgijusiems Lietuvos Respublikos pilietybę gimimu, nebepriimami sprendimai, bet dokumentai dėl LR pilietybės nagrinėjami. Išduodant vaikams pirmąjį asmens dokumentą, buvo išnagrinėti 685 asmenų dokumentai.

Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinti 292 fizinių ir juridinių asmenų kvietimai užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką arba 17,7 proc. daugiau, negu per 2010 m. Iš jų 185 patvirtinti juridiniams asmenims, 107 – fiziniams asmenims. Su policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnais bei kitais PK padaliniais organizuotos 6 prevencinės priemonės, kurių metu buvo tikrinami užsieniečiai Plungės rajone esančiuose viešbučiuose ir kaimo turizmo sodybose, kitose gyvenamosiose patalpose.

Visa viešosios policijos skyriaus veikla per 2011 m.  veikla orientuota į geresnį asmenų ir interesantų aptarnavimą, jų poreikių tenkinimą, kokybiškų paslaugų teikimą, siekiama, kad augtų pasitikėjimas policija ir visuomenė jaustųsi saugi.

Baigiant pasisakymą kaip visada norisi padėkoti visiems dirbantiems pareigūnams už jų atliktą darbą ir palinkėti, kad nepritrūktų noro ir jėgų eiti pirmyn užsibrėžtų tikslų link.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato informacija

(Visited 83 times, 1 visits today)